Custom Search

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชาชีพกฏหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน-สุธาสินี

นักกฎหมายที่ดีในทัศนคติของท่าน

วิชาชีพกฏหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน-ภูมิใจ สาธิต มช.

กฎหมายกับความยุติธรรม

วิชาชีพกฏหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน-วิศรุต สาธิต มช.

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ

การดื้อแพ่งตามกฎหมายหรืออารยะขัดขืนในมุมมองของข้าพเจ้า

กฎหมายคือเครื่องมือจัดความสัมพันธ์